Kilen 2.0 strategiprocess och tidtabell under 2022

Strategiprojektet leds av Ulf Grindgärds, styrelseordförande för Kilens hembygdsgård. Som sakkunnig i strategiprocessen fungerar Ralf Blomqvist, Main AB. Ralf har mångårig erfarenhet från kund- och användardrivet utvecklingsarbete i en rad organisationer och branscher runtom i Norden.

Projektledaren Ulf Grindgärds och sakkunnig Ralf Blomqvist/MainAb

1. Omvärldsanalys och framtidsbild (januari/februari/mars)

 • Omvärldsanalys: vilka förändringar sker i omvärlden, vilka är konsekvenserna för Kilen? Ur tre perspektiv: kund/besökare, samhälle/ägare, ekonomi
 • Metod: personliga intervjuer (15–25 st), kompletterat med webbenkät/Facebook
 • Tillika görs en genomlysning av Kilens ”business case” och ekonomiska förutsättningar (görs som ”research på kammaren”)
 • Output: framtidsbild 0.1 med prioriteringar, som input i Strategismedja #1

2. Strategismedja #1 lördag 12.3, 13.00-18.00

 • Plats: Sideby bycenter (fysisk workshop)
 • ”Kick-off” för strategiarbetet
 • Presentation av strategiprocessen, genomgång av framtidsbild och prioriteringar, uppdragsgivning/team Strategisafari
 • Deltagare: styrelsen, delegationen samt övriga intressenter

3. Strategisafaris (mars/april)

 • Teamen jobbar med var sin framtidsfråga (väljs utifrån omvärldsanalys/framtidsbild)
 • 4 team genomför Strategisafaris
 • Målgrupp: Kilens besökare/vänner/kunder och övriga intressenter

4. Strategismedja #2 lördag 2.4, 10.00-18.00

 • Plats: Sideby byacenter (fysisk workshop)
 • Teamen redovisar resultaten från sina Strategisafaris
 • Strategins tyngdpunktsområden 0.1 formuleras/prioriteras
 • Deltagare:styrelsen, delegationen samt övriga intressenter

5. Strategiformulering och -skrivning (april-maj)

 • Insikterna från steg 1–4 dokumenteras i ett första utkast till strategi

4.5 Strategicafé (Zoom), avstämning strategiformulering

6. Strategismedja #3 lördag 21.5, 12.00-18.00

 • Plats: Kilen (fysisk workshop)
 • Kilens strategi 0.1 presenteras (framtidsbild, mål, tyngdpunktsområden och prioriteringar, vägkarta med prioriterade aktiviteter/projekt, ansvar och uppföljning)
 • Grupparbeten kring strategins tyngdpunktsområden
 • Deltagare: styrelsen samt ett urval övriga intressenter (10–15 pers)

7. Strategismedja #4 söndag 29.5, 13.00-15.00 i samband med delegationens årsmöte

 • Plats: Kilen
 • Kilens strategi 0.1 presenteras och diskuteras
 • Deltagare: delegationen och styrelsen

8. Remissrunda och kompletteringar (juni-augusti)

 • Styrelse samt övriga intressenter tar ställning till strategiutkast 0.5 och återkopplar med synpunkter
 • Strategidokumentet kompletteras och justeras utifrån ovanstående

9. Strategismedja #5 14.9.2022 kl. 17.00-21.00

 • Plats: Kilen
 • Kilens strategi presenteras
 • Workshop kring strategins genomförande (resurser, ansvar, tidtabell, …)

11. Styrelsemöte 14.9.2022 kl 19.30

 • Plats: Kilen
 • Strategin behandlas/slås fast i Kilens styrelse

Övrigt: Seminarium om museiutveckling

 • Museiutvecklingsworkshop för andra aktörer inom musei- och kulturfältet (inom och utanför regionen).
 • Detta för att
  • stärka Kilens roll som motor i utvecklingsarbetet,
  • bygga relationer och hitta synergier med andra museer/kulturaktörer som står inför liknande utmaningar samt
  • ytterligare tydliggöra Kilens position som ett museum/kulturaktör i utvecklingens framkant.