Kilen 2.0 - ett kultur- och museiområde med genomslagskraft

Vi frågar oss:

Hur skall ett litet lokalt museum fungera i framtiden för att vara intressant för kommande generationer?

En utmaning för alla mindre lokala museer är hur få den yngre generationen intresserad av museer och olika kulturevenemang, samt hur kan museiägaren kombinera museet med dess byggnader och samlingar med verksamhetsformer som lockar mera besökare i framtiden. Samtidigt är en annan utmaning hur man kan bygga verksamheten på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Lokala hembygdsmuseer står i och med detta inför en situation som kräver förändring i framtiden genom att intensifiera och utveckla verksamheter i anslutning till museet för att locka mera besökare och särskilt vända sig till den yngre generationen.

Kilen kommer att genom Kilen 2.0-projektet uppgöra en ny strategi och handlingsplan för tiden 2022-2032. Syftet med strategin är att skapa en konkret vägkarta för Kilens modernisering.

Projektet leds av Ulf Grindgärds, styrelseordförande för Kilen.

Som sakkunnig i strategiprocessens första fas (skrivning av strategin) fungerade Ralf Blomqvist, Main AB. Ralf har mångårig erfarenhet från kund- och användardrivet utvecklingsarbete i en rad organisationer och branscher runtom i Norden.

Under projektets andra fas anlitas expertis inom olika delområden.

Vad har vi tänkt oss att göra?

Vi skall producera en strategi och handlingsplan för utveckling av Kilens framtidskoncept och starta implementeringen av denna i den praktiska verksamheten.

Genomförandet av projektet är indelat i två huvudfaser:

  • År 1 2022: Framtagande av en ny strategi för Kilen.

  • År 2 2023: Inleda implementering av strategin i den normala verksamheten.

Nyckelord för strategin är att ta fram sätt och medel för en tydligare positionering och profilering av i detta fall en organisation som äger ett omfattande museiområde på landsbygden.

På lång sikt är visionen att Kilens kultur- och museiområde har stärkts och har en tydlig position. Målsättningen är även att skapa tillväxt för verksamheten, och på detta sätt även säkerställa att Kilen har resurser att bedriva verksamheten på ett tillräckligt kvalitativt och professionellt sätt i framtiden.

 

Vi skall följa principer för hållbar utveckling enligt Sustainable Travel Finland-kraven

  • Att leva hållbart och i harmoni med miljön är djupt rotat på Kilen och är en väsentlig del av ansvarsfull verksamhet. Detta inkluderar inte bara respekt för natur och djurliv, utan också människor och deras urgamla seder.

  • Våra principer fär Hållbar turism skall ha en positiv inverkan på naturen, samhället och ekonomin, lämna ett lågt ekologiskt fotavtryck och hedra lokala kulturer. Vi skall håll naturen ren genom att välja miljövänliga alternativ i resesätt och återvinna, återanvända och minska avfall. Vi skall välj lokalt producerad och etiskt tillverkad mat och produkter, och respektera det lokala samhället och traditioner.


Om strategiprocessen HÄR.

Kilen 2.0 verkställer vi med stöd ur Frans Henriksons testamentsfond.