Kilens delegation hade möte 20.6.2021

23.06.2021 kl. 11:02
Kilens Delegationsmöte hölls i Salteriet 20.6.2021 kl 13.00.

Hälsningar från Kilens delegationsmöte

som hölls i god stämning senaste söndag (20.6.2021). Trots covid-pandemin visade bokslutet för år 2020 en liten vinst tack vare anpassningsåtgärder i tid och starkt stöd från Kilens understödsorganisationer. Därtill har Kilen förmått genomföra viktiga åtgärder inom fastighets- och omgivningsskötseln samt lanserat en synnerligen fin ny hemsida, som det lönar sig att besöka då information behövs. En digitaliserad katalogisering av alla museiföremål är på gång.

Delegationen tillsatte styrelse för den nya 3-årsperioden 2021-2024. Styrelsen fick följande sammansättning:

  • Ulf Grindgärds med Bror Eriksson som ersättare
  • Kaarina Aittamäki,ersättare Annika Martikainen
  • Antonia Ingves, ersättare Alexia Sahl (ny)
  • Harriet Lindelöf Sahl (tidigare ersättare) Stina Granskog-Välisalo som ersättare
  • Åsa Teir (tidigare ersättare)
  • Mathias Norrback (ny), ersättare Tim Lindlöf (ny)

Kilen har en god tradition så att ersättarna deltar aktivt i arbetet och styrelsemötena. Styrelsen väljer själv ordförande och viceordförande.

Som synes avgick Bror Eriksson som styrelsens ordförande efter väl förrättat värv. Vi värdesättaer att han som ersättare fortsatt erbjuder sina tjänster inom fastighetsskötseln. Dennis Rundt avgick på egen begäran efter en lojal mångårig insats i styrelsen. Vi tackar honom för en värdefull insats och värdesätter hans fortsatta insats som ordförande i priskommittén för Carina Appel-priset.

Bland grundarna i Kilens delegation avgick Pia Kaskela på egen begäran på grund av fortsatta svårigheter att delta i verksamheten. Grundarna valde Nina Gran, Helsingfors, som ny grundarmedlem i delegationen. Gran är sommarsidebybo i fjärde generationen och nu verksam inom kultursektorn i Helsingfors stad.

Slutligen tackades den tidigare verksamhetsledaren Anders Wentin för en engagerad och lojal insats under en period som kännetecknades av ekonomisk anpassning i en undantagssituation.

Den avgångna styrelsen engagerade sig i mångsidiga talkoinsatser enligt god Kilen-tradition. Uppenbart är att den nyvalda styrelsen har god beredskap att ta över ansvaret för det arbete som den avgångna styrelsen så väl organiserat.

Som ordförande i delegationen fortsätter undertecknad liksom också Henrik Teir som viceordförande. Till sekreterare i delegationen valdes Lisbeth Saxberg-Blomqvist.

Jag önskar alla en fortsatt fin sommar  kanske också med besök i Kilen

Peter Stenlund, Delegationens ordförande

Ulf Grindgärds